Site Overlay

ANARHIJA DRAVA I UTOPIJA PDF

Najpoznatiji po knjizi Anarhija, država i utopija () u kojoj iznosi najzaokruženiju viziju suvremene libertarijanističke filozofije. Knjiga je nastala kao. Download Vernor Vinge – Vatra nad najbolje anarhije, tek onda postoje opravdanja i dokazi za postojanje države. Isto tako 11 Upućujem na knjigu Roberto Nozick: Anarhija, država i utopija.

Author: Vudotilar Nikojas
Country: Malta
Language: English (Spanish)
Genre: Video
Published (Last): 27 November 2017
Pages: 396
PDF File Size: 8.72 Mb
ePub File Size: 7.31 Mb
ISBN: 463-1-34497-789-6
Downloads: 68152
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zulunos

Tog se koraka Johanna pomalo bojala.

U svim ljudima, dakle, postoji prirodna tenja za takvom zajednicom i onaj ko ju je prvi osnovao zaetnik je najveeg dobra. Read more Read less. Stoga, totalitarni reimi mogu biti kolektivno odbaeni zbog nepravde koju nanose svakom ponaosob, no to i dalje nee dovesti do neke zajednike ideje o pravdi, a kamoli do ideje jednakih prava za sve. Ni jedno ni drugo nije istinito, ali se na taj nain reformisti suoavaju sa nedostatkom bilo kakvog ideolokog i politikog identiteta, to je u neparlamentarnim i nedelotvornim politikim zajednicama fatalni nedostatak.

Gligorov – Zasto Se Zemlje Raspadaju

Ali ta to objanjava? Nije ni sumnjala daje doista onako dobar kapetan kako sam za sebe tvrdi. Tata je vukao vrh mlaza preko kore tla.

U tom svojem seocetu ljudi su drafa tako samouvjereni. Ravna se nasmije u zaslon. Ukoliko pojedinac istraje, otkrie da se drutvene veze mogu uspostaviti i na individualnim osnovama.

  ANDRE VAN LYSEBETH YOGA PDF

Desnicu karakterie ideologija okrenuta prolosti, mada ona zagovara politiku koja traga za promenama postojeeg socijalistikog poretka. A onda bi pogledala u nebo To su bile uzbudljive, ali i smrtno opasne stvari.

Vernor Vinge – Vatra nad dubinom.pdf

Meutim, uprkos ljubavi koju ljudi gaje prema slobodi, uprkos njihovoj mrnji prema nasilju, veina naroda se pokorava nasi-lju.

Sjana Olsndot provjeri njegove pojaseve, a zatim i Johannine. Je li izgubila nit razgovora? Ako nisu, a nee biti ukoliko su anaryija svojih identiteta, mogu zavriti u dravi u kojoj nisu eleli da budu. No, ulog nikada nije bio ovako anarhijaa. On se odnosi na percepciju uzronosti. Izgleda da je bilo neophodno da se iskuse najgore posledice socijalizma i Jugoslavije, da bi se tek nakon toga moglo pojaviti novo, razboritije politiko miljenje koje bi moglo da prui ansu liberalizmu.

Ova kratka diskusija o jednom moguem tumaenju naina qnarhija koji je Slobodan Jovanovi razumevao osnovni jugoslovenski konflikt samo je jo jedan primer moguih objanjenja raspada Jugoslavije u kontekstu teorije igara.

I drugo, dokazau da, naelno, iz toga mogu proizai samo politike drave. Hayek uoptava britansko iskustvo, koje je naravno jedinstveno. Izgledali su posve nalik ljudskima. U zakljuku se odbacuje ideja da je Balkan neto drugo i dokazuje se da nepotovanje principa graanskih prava i meunarodnog poretka uvek nuno vodi istim ishodima.

  ECOGRAFIA REPRODUCTIVA EN YEGUAS PDF

Pojurio je ravno prema tati. U utopiaj poglavlju, kao i u celoj knjizi, zanima me da ustanovim najos-nov-nije razloge za neuspeh liberalizma. RusoU ovom poglavlju izloiu neposredno objanjenje raspada Jugoslavije i razmotriti mogue ishode. Mogli bismo ga slijediti zauvijek, i nikada ne spoznati On zastane da bi se pribrao.

Anarhija, država i utopija –

Ako drava i nastane, kakva e ona uopte biti? Smatra se da u tom sluaju predstavnici ne samo da bi bili spremni da napiu ustav, ve bi sam sadraj dokumenta bio pouzdano predvidiv.

Ali budunost je ideoloki vezana za levicu, koju su do tada monopolisali komunisti, to liberale ostavlja u limbu. Sada je bio u sjeni: Primarni politiki motiv, u Jugoslaviji i na Balkanu, bio je sveobuhvatni oseaj nepravde koji se pojavio usled nesigurnosti koju su ljudi oseali u vezi sa svojim kolektivnim i individualnim identitetom, svojim pravima, svojim oekivanjima u odnosu na nastupajue politike i socijalne promene. Grondrova usta pucnu u znak slaganja.

U izvesnom smislu, te inioce uzimam za uslove, a ne uzroke.